Kérdése van? Hívjon minket! +36204215413

Elállási jog

Tisztelt Vásárlóink!

 

Vállalkozásunk azon vezérelv mentén szerveződik, hogy a vásárlóinkat magas minőségben szolgáljuk ki.

Ehhez elengedhetetlen a teljeskörű tájékoztatás, úgy a termékeinkről, mint a vásárlás, szállítás bármely részletéről.

Hisszük és valljuk, hogy a fogyasztóbarát és átlátható működés, a jogkövető magatartás építik és erősítik a bizalmat az e-kereskedelem szereplői és a fogyasztók között.

Szeretnénk támogatni Önöket abban, hogy tudatos fogyasztóként, ismerjék és magabiztosan alkalmazzák fogyasztói jogaikat.

 

Minden Fogyasztót megillet az elállás/felmondás joga az olyan fogyasztói szerződések  esetén mely távollévők közt köttetik.

A félreértések elkerülése miatt tisztázni kell azt, hogy ki számít Fogyasztónak.

Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni.

Nem minősül Fogyasztónak, ezért az Elállási/Felmondási joggal nem élhet, valamint Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. Bizonyos esetekben a természetes személyen kívűl jogi személy is minősülhet Fogyasztónak, azonban az ilyen esetek során az érintettnek vagyis a Fogyasztónak hitelt érdemlően bizonyítania kell ennek a jogállásnak a meglétét. Bizonyítás hiányában vélelmeznünk kell, hogy a nem természetes személy nem Fogyasztó.

 

Elállási/Felmondási tájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

 

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Gombos Kertigép Kft.

2890. Tata, Arany János u. 8.

info@kertigeparuhaz.hu

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási/felmondási jogának gyakorlása céljából a Fogyasztó felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Kattintson az alábbi mintafotóra és a szerkeszthető dokumentum letöltődik.

 Elállási/felmondási nyilatkozatminta

Elállási nyilatkozat letölthető minta